หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > บุคลากรสำนักศิลป์ อบรมภาษาอังกฤษพัฒนาทักษะการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
บุคลากรสำนักศิลป์ อบรมภาษาอังกฤษพัฒนาทักษะการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-09-13 12:35:40

บุคลากรสำนักศิลป์ อบรมภาษาอังกฤษพัฒนาทักษะการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ


23 สิงหาคม 2562 – บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้าอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยมีนักศึกษาจาก De Montfort University (DMU) ประเทศอังกฤษ มาเป็นอาจารย์ผู้สอน ภายใต้การดำเนินงานโดย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การอบรมเน้นไปในเรื่องของ การสื่อสารภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ, การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และ การนำชมพิพิธภัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะช่วยให้บุคลากรมีความมั่นใจในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ รวมถึงช่วยพัฒนาทักษะการให้บริการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ