หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > กำหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร (พระอารามหลวง) ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
กำหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร (พระอารามหลวง) ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-10-28 09:27:02

กำหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร (พระอารามหลวง) ตำบลบางนกแขวก 

อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

*******************************************

เวลา ๐๖.๐๐  น.- ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารสายสุทธานภดล
เวลา ๐๘.๓๐ น.  - เดินทางถึงวัดเจริญสุขารามวรวิหาร (พระอารามหลวง)  
เวลา ๐๙.๓๐ น.  - คณะผู้บริหาร (แต่งกายชุดปกติขาว) เข้าร่วมพิธีในพระอุโบสถ
เวลา ๑๐.๐๐ น.- พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถ
เวลา ๑๑.๐๐ น.  - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญ
เวลา ๑๑.๓๐ น.  - ผู้บริหารและผู้มีเกียรติ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๓๐  น.- เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยสวัสดิภาพ

 

  *******************************************