หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์ประชุมแผนงานไตรมาสแรก วางงานวัฒนธรรมสร้างสรรค์สู่สังคม
สำนักศิลป์ประชุมแผนงานไตรมาสแรก วางงานวัฒนธรรมสร้างสรรค์สู่สังคม

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-11-11 10:07:42

สำนักศิลป์ประชุมแผนงานไตรมาสแรก
วางงานวัฒนธรรมสร้างสรรค์สู่สังคม


9 ตุลาคม 2562 - บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการไตรมาสแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับแผนงาน ตลอดจนนโยบายต่างๆ ให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ตอบสนองนโยบายของมหาวิทลัย รวมถึงสามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ