หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมกักตัวกับสำนักศิลป์ฯ > อยู่บ้านหลบโควิด-19 ชมองค์ความรู้... อาคารเอื้อนอาชว์แถมถวัลย์ : นาฏศิลป์
อยู่บ้านหลบโควิด-19 ชมองค์ความรู้... อาคารเอื้อนอาชว์แถมถวัลย์ : นาฏศิลป์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-05-13 11:00:44

อยู่บ้านหลบโควิด-19 ชมองค์ความรู้...
อาคารเอื้อนอาชว์แถมถวัลย์ : นาฏศิลป์

เดิมเป็นเรือนพำนักของเจ้าจอมเอื้อนกับเจ้าจอมแถม ในรัชกาลที่ 5 ปัจจุบันได้อนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิม จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับนาฏศิลป์ ส่วนหนึ่งของแหล่งการเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ ผ่านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและบอร์ดนิทรรศการในแง่มุมต่าง ๆ อาทิ พัฒนาการนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ในสวนสุนันทา และนาฏยอาภรณ์ เครื่องแต่งกายโขนละคร ตลอดจนประวัติของผู้เคยพำนักในอดีต