หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศ > ปิดให้บริการเยี่ยมชมเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา
ปิดให้บริการเยี่ยมชมเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-04-13 12:12:24

ปิดให้บริการเยี่ยมชมเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา (COVID - 19) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลและแหล่งการเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์

ดังนั้น จึงใคร่ขอปิดพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลและแหล่งการเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ เป็นการชั่วคราว และเมื่อกำหนดวันเปิดพิพิธภัณฑ์ครั้งใหม่แล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

พร้อมกันนี้ สำนักศิลปะฯ ยังได้กำหนดมาตการเฝ้าระวัง รวมทั้งดูแลและป้องกันโรคดังกล่าว โดยวางแผนทำความสะอาด และพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ภายในพิพิธภัณฑ์และบริเวณโดยรอบ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


#OACSSRU2020

Website สำนักศิลปะและวัฒนธรรม :
https://culture.ssru.ac.th/home
Website มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา :
https://ssru.ac.th/home