หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > อยู่บ้านหลบโควิด-19 ชมองค์ความรู้ภายในอาคารจุฑารัตนาภรณ์ : ดุริยศิลป์ หนึ่งในแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของสวนสุนันทา
อยู่บ้านหลบโควิด-19 ชมองค์ความรู้ภายในอาคารจุฑารัตนาภรณ์ : ดุริยศิลป์ หนึ่งในแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 15:49:26

อยู่บ้านหลบโควิด-19 ชมองค์ความรู้ภายในอาคารจุฑารัตนาภรณ์ : ดุริยศิลป์ หนึ่งในแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของสวนสุนันทา

อาคารจุฑารัตนาภรณ์ เดิมเป็นตำหนักที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี ปัจจุบันได้อนุรักษ์ตำหนักให้อยู่ในสภาพเดิม จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับดุริยศิลป์ ส่วนหนึ่งของแหล่งการเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ ผ่านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและบอร์ดนิทรรศการในแง่มุมต่างๆ อาทิ พัฒนาการดนตรีไทย การอุปถัมภ์ดนตรีของราชสำนัก ดนตรีในสวนสุนันทา ตลอดจนพระประวัติขององค์เจ้าของตำหนัก