หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ประชาสัมพันธ์ QRcode / ลิงค์ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ประชาสัมพันธ์ QRcode / ลิงค์ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:57:12

         ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ส่งช่องทาง (QR code / ลิงค์) การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ผู้จัดซื้อจัดจ้าง ชุมชน และร้านค้าต่างๆ ในมหาวิทยาลัย) ได้เข้าตอบระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ระบบการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ดังกล่าวมีปัญหา อยู่ระหว่างแก้ไข จึงทำให้จำนวนผู้เข้าตอบไม่เป็นไปตามค่าขั้นต่ำที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดไว้

       บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว กองนโยบายและแผนจึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ QR code / ลิงค์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน ป้ายประกาศหน้าเคาเตอร์ให้บริการ หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ ตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ผู้จัดซื้อจัดจ้าง ชุมชน และร้านค้าต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ตามรายชื่อที่หน่วยงานท่านได้ส่งมายังกองนโยบายและแผน