หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์ฯ จัดกิจกรรมอบรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์
สำนักศิลป์ฯ จัดกิจกรรมอบรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-09-08 16:02:52

สำนักศิลป์ฯ จัดกิจกรรมอบรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์

การทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ถือเป็นพันธกิจหลักที่สำคัญของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ได้มีความรักและเข้าใจในบริบทของศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งหากพูดถึงผลกระทบจากวัฒนธรรมต่างชาติที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่น การสร้างความสนใจในศิลปวัฒนธรรมไทยนั้นถือเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างหนึ่ง ที่สำนักศิลปะฯได้ดำเนินกิจกรรมมาโดยตลอด

อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้จัดกิจกรรมที่ผนวก วัฒนธรรมและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน สู่สื่อวีดิโอศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทาด้านการเป็นนักปฏิบัติ โดยแบ่งการอบรมออกเป็นสองครั้งคือ การอบรมการทำสื่อวีดิโอโดยสมาร์ทโฟน และการอบรมงานหัตถศิลป์ชาววัง . การอบรมการทำสื่อวีดิโอโดยสมาร์ทโฟนนั้น ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวัส หนูทอง อาจารย์ประจำสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยากรและที่ปรึกษา ด้าน Digital Video & Post Production ให้กับภาครัฐและเอกชน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยการอบรมเริ่มจากการสร้าง Content อย่างไรที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้คนได้, การนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของคลิปวิดีโอในช่องทางต่างๆ อาทิ Facebook Youtube Instragram เป็นต้น, การสร้าง Story Board ก่อนการถ่ายทำ, การสร้างเรื่องและประเด็นการสื่อสาร พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้ลองจัดทำคลิปวีดิโอแบบง่ายๆ เพื่อสามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้

จากนั้น นักศึกษาได้เข้าอบรมงานหัตถศิลป์ชาววัง “เครื่องแขวนกลิ่นตะแคง” และ “พุ่มดอกดาวเรือง” โดยมี อาจารย์ศิริภัสสร โชควศิน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในงานดอกไม้ประดิษฐ์ชาววังมาเป็นผู้ให้ความรู้ ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำเครื่องแขวนกลิ่นตะแคง ตั้งแต่การขึ้นโครงและการถักตาข่ายดอกรัก พร้อมประดับตกแต่งด้วยอุบะและตุ้งติ้ง ซึ่งนอกจากเครื่องแขวนกลิ่นตะแคงแล้ว นักศึกษายังได้เรียนรู้การทำพานพุ่มดอกดาวเรืองแบบโบราณจากแกนดินเหนียว โดยต้องใช้ความประณีตและความชำนาญในการปักให้ลำดับของพุ่มมีความลดหลั่นกันอย่างสวยงาม . เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวิธีการอย่างลึกซึ้งแล้ว ก็ถึงเวลาในการคิด หัวข้อของคลิปวีดีโอ และ Story Board โดยต้องนำทั้งศาสตร์แห่งอดีตและความรู้ในปัจจุบันมาผนวกกัน เพื่อให้กลายเป็นคลิปวีดีโอสื่อวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นการบูรณาการ ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี และ Social Media เข้าด้วยกัน สำนักศิลปะและวัฒนธรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายให้นักศึกษา สามารถนำสิ่งต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ มาประยุกต์และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคม รวมถึงช่วยให้วัยรุ่นยุคใหม่เห็นความสำคัญ รักษ์และพร้อมที่จะธำรงค์สิ่งที่ดีงามเหล่านี้ให้อยู่คู่ประเทศไทยต่อไปอย่างยาวนาน