หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > เข้ารับการสัมภาษณ์ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบองค์ประกอบที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระบบและกลไกด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ
เข้ารับการสัมภาษณ์ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบองค์ประกอบที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระบบและกลไกด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-11-02 11:21:55

9 ตุลาคม 2563 – อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการ และนางสาวจิตรานุช  เวสา หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้ารับการสัมภาษณ์ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบองค์ประกอบที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระบบและกลไกด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้ผลการประเมิน 5 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก (คะแนน 5)