หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > หัวหน้าสำนักงานจัดประชุมถ่ายทอดนโยบายลงสู่การปฏิบัติ
หัวหน้าสำนักงานจัดประชุมถ่ายทอดนโยบายลงสู่การปฏิบัติ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-26 13:40:57

หัวหน้าสำนักงานจัดประชุมถ่ายทอดนโยบายลงสู่การปฏิบัติ

          เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 – สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยนางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี หัวหน้าสำนักงาน จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้กับบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จากการเข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมผู้บริหารรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมแกรนบอลรูม โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 29-31 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยการประชุมถ่ายทอดนโยบายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเคร่ดครัด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม