หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักทรัพย์สินและรายได้มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักทรัพย์สินและรายได้มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:28:48

สำนักทรัพย์สินและรายได้มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

คุณวลัยกร โกมลสิงห์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม และบุคลากร ผู้แทนสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แด่อาจารย์ ดร.พีระพล  ชัชวาลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม