หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ทีมบริหารสำนักศิลป์ประชุมเข้มวางแผนงานศิลปวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ สู่ สากล”
ทีมบริหารสำนักศิลป์ประชุมเข้มวางแผนงานศิลปวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ สู่ สากล”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:12:55

ทีมบริหารสำนักศิลป์ประชุมเข้มวางแผนงานศิลปวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ สู่ สากล”

           วานนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2564) ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม , อ.กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม , อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ และ นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี หัวหน้าสำนักงานฯ ประชุมหารือวาระพิเศษ วางแผนการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2564 ซึ่งมีประเด็นการประชุมดังนี้.

          ประเด็นที่ 1 การดำเนินงานโครงการ The Royal Craft & Cuisine ร่วมกับ ทัวร์เอื้องหลวง (การบินไทย) การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ในการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชาววัง โดยทีมบริหารสำนักศิลป์ได้ประชุมคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ทั้งอาหาร งานฝีมือชาววัง พร้อมทั้งรูปแบบการบริการที่จะสามารถรับรองแขกสุดพิเศษของทัวร์เอื้องหลวง โดยมีรูปแบบให้เลือกที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

          ประเด็นที่ 2 การบูรณะอุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา และอาคารโบราณทั้ง ๕ ตำหนัก คือ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล อาคารจุฑารัตนาภรณ์ อาคารอาทรทิพยนิวาส อาคารเอื้อนอาชแถมถวัลย์ และ อาคารศศิพงศ์ประไพ โดยทีมบริหารได้วางแผนการปรับปรุงให้สอดคล้องตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง ตามหลักวิธีการอนุรักษ์โบราณสถาน เพื่อให้สามารถพัฒนาเป็นนิทรรศการในรูปแบบ “บ้านพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต” โดยสะท้อนผ่านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้านายฝ่ายในในสวนสุนันทา ซึ่งแบ่งออกเป็น ห้องทรงพระสำราญ ห้องบรรทม ห้องสรง ห้องเสวย ห้องทรงงาน ห้องพระปรีชาสามารถ และห้องข้าหลวง เป็นต้น  พร้อมทั้งผสานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสื่อมัลติมีเดียให้เกิดรูปแบบการนำเสนอที่ทันสมัย น่าสนใจ เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา รวมถึงสาธารณชน

          ประเด็นที่ 3 การปรับเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการทางวัฒนธรรม ประจำปี 2564  โดยพัฒนางานทางด้านวัฒนธรรมให้ตอบโจทย์ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา COVID-19  โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการเผยแพร่และดำเนินการโดยผสมผสานวัฒนธรรมเข้ากับเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาไปสู่สากล ซึ่งทีมบริหารไม่เพียงแต่มุ่งเน้นไปสู่สังคมและสู่สากลเท่านั้น ทีมผู้บริหารยังเล็งเห็นความสำคัญของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีการวางแผนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับพิพิธภัณฑ์และงานทางวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งทีมผู้บริหารสำนักศิลป์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมต่างๆที่ได้จัดเตรียมไว้เหล่านี้ จะช่วยให้วัยรุ่นยุคใหม่เห็นความสำคัญ รักษ์และพร้อมที่จะธำรงวัฒนธรรมที่ดีงามให้อยู่คู่ประเทศไทยต่อไป