หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ประชุมหน่วยงาน ติดตามการดำเนินงานตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักศิลป์ประชุมหน่วยงาน ติดตามการดำเนินงานตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:10:46

สำนักศิลป์ประชุมหน่วยงาน ติดตามการดำเนินงานตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  อ.กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และ อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งคณะกรรมการนั้นประกอบไปด้วยผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานจัดการศึกษาและหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

.

ประเด็นสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ คือ การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ รอบ 6 เดือน  การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 6 เดือน  การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมสร้างการรับรู้ความเป็นสวนสุนันทาให้กับนักศึกษา รวมถึง ชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของคณะ ทั้งนี้ เพื่อผลักดันการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานให้มีแนวทางเป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้