หน้าหลัก > ข่าว > สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ > เตรียมพบกับ กิจกรรมรณรงค์การแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทา พัสตราภรณ์”
เตรียมพบกับ กิจกรรมรณรงค์การแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทา พัสตราภรณ์”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:10:19

เตรียมพบกับ กิจกรรมรณรงค์การแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทา พัสตราภรณ์” 

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญพบกับ กิจกรรมรณรงค์การแต่งกายผ้าไทย ภายใต้โครงการพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยเชิญชวนให้ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ และเผยแพร่ภาพถ่ายของบุคคลต้นแบบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยสืบทอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้าพื้นเมือง อันเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้อีกด้วย

ภาพถ่ายลูกพระนางในชุดผ้าไทยจะเป็นใคร...โปรดติดตามชม...