หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ทีมบริหารสำนักศิลป์ประชุมบุคลากร เตรียมงานกิจกรรมวัฒนธรรมเชิงรุก ปี ๖๔
ทีมบริหารสำนักศิลป์ประชุมบุคลากร เตรียมงานกิจกรรมวัฒนธรรมเชิงรุก ปี ๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:08:40

ทีมบริหารสำนักศิลป์ประชุมบุคลากร  เตรียมงานกิจกรรมวัฒนธรรมเชิงรุก ปี ๖๔

          ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม , อ.กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และ อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอาคารสายสุทธานภดล โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

          การรายงานความก้าวหน้าการพัฒนา “Google Arts and Culture” แอปพลิเคชันพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ ที่ในขณะนี้การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา พร้อมวางเนื้อหา ชูประเด็นศิลปวัฒนธรรมชาววังสู่สากล และพัฒนารูปแบบการนำเสนอเพื่อให้สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก คาดว่าจะสามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ในเร็วๆ นี้

          การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมเชิงรุก เผยแพร่อาหารชาววังตำรับพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏฯ พระอัครชายาในรัชกาลที่ ๕ ที่ดำเนินการร่วมกับ Central Pattana Public Company Limited ซึ่งถือเป็นการสืบสานและเผยแพร่ตำรับอาหารชาววังสวนสุนันทา และยังเป็นอีกช่องทางสำคัญที่ทำให้สังคมได้รับรู้ถึงบทบาท และศักยภาพความเป็นวังของสวนสุนันทาได้อย่างชัดเจน

          การเข้าร่วมเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมชาววัง ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐ “ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน” ที่จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งมีสถาบันการศึกษา กว่า ๘๐ แห่ง ทั่วประเทศ ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ โดยทางสำนักศิลปะฯ ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการนำความเป็นวังสวนสุนันทาไปเผยแพร่ในรูปแบบของนิทรรศการเคลื่อนที่ พร้อมด้วยการแสดงจากนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ไปเผยแพร่ในครั้งนี้ด้วย

          การยกระดับการเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมผ่าน “Spotify” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มฟังเพลงออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก โดยปัจจุบันมีการขยายคอนเทนต์เสียงในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากเพลง เรียกว่า Podcast หรือ สื่อประเภทเสียงที่ผู้จัดสามารถนำเสนอรายการพูดคุยเรื่องราวต่างๆ ลงบนโลกออนไลน์ สำนักศิลปะฯ จึงมีโครงการที่จะนำสื่อเทคโนโลยี มาผสมผสานกับข้อมูลศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

          การจัดทำ “วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา” เพื่อให้สำนักศิลปะฯ เป็นแหล่งเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมผ่านวารสาร ซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศเปิดรับบทความเล่มแรก และจัดสัมมนาวิชาการเครือข่ายราชภัฏ ในช่วงปลายปี ๒๕๖๔

          การเป็นฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ “Big Data” ที่รวบรวมงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องทั้งด้านคหกรรม สังคมวิทยา และอื่นๆ ซึ่งทางสำนักสามารถเป็นศูนย์ข้อมูลให้กับนักวิจัยและนักวิชาการทั่วประเทศได้ใช้ในการศึกษารวมถึงนำไปต่อยอดได้
???? ทีมบริหารสำนักศิลป์ประชุมบุคลากร ???? เตรียมงานกิจกรรมวัฒนธรรมเชิงรุก ปี ๖๔ . ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย...

โพสต์โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อ วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2021