หน้าหลัก > ข่าว > > อธิการบดีนำร่อง เปิดปฐมฤกษ์ "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"
อธิการบดีนำร่อง เปิดปฐมฤกษ์ "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-05-27 11:59:48

อธิการบดีนำร่อง เปิดปฐมฤกษ์ "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

          รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บุคคลต้นแบบในการใส่ผ้าไทย  เชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้หันมาสวมใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

.          รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ได้กล่าวว่า ...“ผ้าไทย เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ตกทอดจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน การนำผ้าไทยมาประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายในชีวิตประจำวัน จึงเป็นการธำรงรักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทยให้สามารถเชื่อมโยงไปกับวิถีชีวิตได้เป็นอย่างดี  นอกจากจะเสริมสร้างเอกลักษณ์แล้ว ยังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ ซึ่งคนรุ่นหลังควรจะตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ ยิ่งไปกว่านั้น หากเราทุกคนสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน จะเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและพี่น้องเกษตรกรผู้ผลิตผ้าไทย ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมให้มีความเข้มแข็งยืนหยัดอยู่ได้ในทุกสถานการณ์”

        ขอเชิญชวนประชาคมชาวสวนสุนันทาทุกท่าน ทุกภาคส่วน ร่วมกันสวมเครื่องแต่งกายผ้าไทยในทุกโอกาส เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย และเน้นย้ำถึงเอกลักษณ์ “ความเป็นวัง” ในวิถีชีวิตของชาวสวนสุนันทา เป็นต้นแบบในการธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามตลอดไป...