หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ช่องทางรับข้อร้องเรียนออนไลน์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ช่องทางรับข้อร้องเรียนออนไลน์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:05:20

ช่องทางรับข้อร้องเรียนออนไลน์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

         สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน สำหรับผู้รับบริการสามารถให้คำแนะนำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นใจในการใช้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว โดยผู้รับบริการสามารถร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ ได้ ผ่านทาง 

          1. Google Form : https://forms.gle/tEdPTd8hWkFnVciV9

          2. กล่องรับข้อร้องเรียน ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ทุกข้อร้องเรียน และคำแนะนำการปฏิบัติงาน สำนักศิลปะฯ จะนำไปปรับปรุง และพัฒนาการทำงานเพื่อสังคมให้ดียิ่งขึ้นไป