หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมวางแผนงานวัฒนธรรมเชิงรุก
ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมวางแผนงานวัฒนธรรมเชิงรุก

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:03:04

ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมวางแผนงานวัฒนธรรมเชิงรุก

          ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม ประชุมบุคลากรภายในฝ่าย วันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอาคารสายสุทธานภดล เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

          การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ Google Arts and Culture สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีความร่วมมือกับ Google ซึ่งกำลังดำเนินงาน “Google Arts and Culture” แอปพลิเคชั่นที่รวบรวม พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กว่า 2,000 แห่ง จาก 80 ประเทศ ทั่วโลก โดยการนำพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลเข้าสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ (Digital Museum) ผู้เข้าชมสามารถชมพิพิธภัณฑ์ได้จากทุกที่เพียงปลายนิ้วสัมผัส ซึ่งในขณะนี้การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเนื้อหา ชูประเด็นศิลปวัฒนธรรมชาววังสู่สากล พร้อมวางแผนการนำเสนอองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ถึง ๑๒ องค์ความรู้ ซึ่งถือเป็นการยกระดับพิพิธภัณฑ์ให้เข้าถึงได้ง่ายและทันสมัยมากยิ่งขึ้น

          การเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัยให้กับนักวิจัยทั่วประเทศ โดยการจัดทำ “วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา” เพื่อให้สำนักศิลปะฯ เป็นแหล่งเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมผ่านวารสาร โดยในขณะนี้มีผู้ส่งบทความเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะสามารถตีพิมพ์บทความเล่มแรกได้ในเร็ว ๆ นี้

          การเป็นฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ “Big Data” ที่รวบรวมงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องทั้งด้านคหกรรม สังคมวิทยา และอื่นๆ ซึ่งทางสำนักสามารถเป็นศูนย์ข้อมูลให้กับนักวิจัยและนักวิชาการทั่วประเทศได้ใช้ในการศึกษารวมถึงนำไปต่อยอดได้

          การสร้าง Platform แหล่งข้อมูลศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ : Spotify การยกระดับการเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมผ่าน “Spotify” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มฟังเพลงออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก โดยปัจจุบันมีการขยายคอนเทนต์เสียงในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากเพลง เรียกว่า Podcast หรือ สื่อประเภทเสียงที่ผู้จัดสามารถนำเสนอรายการพูดคุยเรื่องราวต่างๆ ลงบนโลกออนไลน์ สำนักศิลปะฯ จึงมีโครงการที่จะนำสื่อเทคโนโลยี มาผสมผสานกับข้อมูลศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

          การจัดเตรียมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตรงานฝีมือชาววัง “พับจับจีบงานใบตอง : ภาชนะงามวิจิตร” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านงานประดิษฐ์ใบตองที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยมาช้านาน และแม้ว่าปัจจุบัน กระแสทางเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในสังคมไทย แต่งานประดิษฐ์จากใบตองเหล่านี้กลับได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เพราะสามารถทดแทนในเรื่องของภาชนะพลาสติกต่างๆ ช่วยลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม แต่ภูมิปัญญาการประดิษฐ์ภาชนะใบตองขึ้นมานั้น น้อยคนในสังคมที่จะมีโอกาสได้เรียนรู้ ซึ่งสำนักศิลปะฯ ได้วางแผนเผยแพร่องค์ความรู้นี้ขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้
ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมวางแผนงานวัฒนธรรมเชิงรุก . ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม...

โพสต์โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อ วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2021