หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลป์ ร่วมประชุมวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลป์ ร่วมประชุมวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:02:54

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลป์

ร่วมประชุมวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้การดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครร่วมกับภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ซึ่งได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ และนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม “วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” (The 1st National and the 11th International Conference on Arts and Culture Arts and Cultural Practices) เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ๑ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมี ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานในการประชุม

          รายละเอียดของการประชุม ประกอบไปด้วย การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ต่อด้วยปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ต่องานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม” โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

          การประชุมวิชาการรวมถึงการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็ง สามารถสร้างสรรค์ผลงานและแนวคิดเพื่อจรรโลงวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืนสืบไป


ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลป์ ร่วมประชุมวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ...

โพสต์โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อ วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2021