หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ นำเสนอโครงการ “ปลุกจิตอา-ษาพัฒนาวัฒนธรรมสองสาย”
สำนักศิลป์ นำเสนอโครงการ “ปลุกจิตอา-ษาพัฒนาวัฒนธรรมสองสาย”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:02:21

สำนักศิลป์ นำเสนอโครงการ

“ปลุกจิตอา-ษาพัฒนาวัฒนธรรมสองสาย”

          อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม เข้าร่วมนำเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนในการดำเนินโครงการ “ปลุกจิตอา-ษาพัฒนาวัฒนธรรมสองสาย” Inspiring for Innovation the Thai Culture Food and Poetry Project ต่อคณะทำงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กลุ่มเด็กและเยาวชน ในวันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมบุษบง ชั้น ๓ โรงแรมสวิสโซเทล

          โครงการ “ปลุกจิตอา-ษาพัฒนาวัฒนธรรมสองสาย” นี้เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้สื่อสร้างจิตสำนึกในการธำรงรักษาวัฒนธรรมไทยด้านอาหารไทยและภาษาไทย โดยพัฒนาให้เยาวชนมีความรู้ในเรื่องของอาหารในตำรับพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏฯ พระอัครชายาในรัชกาลที่ ๕ ผู้ทรงเป็นเอตทัคคะทางด้านการทำอาหาร ปรุงพระกระยาหารถวายรัชกาลที่ ๕ ตราบจนสิ้นรัชกาล พร้อมอนุรักษ์และพัฒนาในเรื่องของภาษาไทย โดยการนำเสนอเรื่องราวของอาหารแต่ละชนิดในรูปแบบของบทร้อยกรองหรือเพลงพื้นบ้าน และสร้างนวัตกรรมด้านการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดเป็น “สื่อสร้างสรรค์” แบบใหม่ที่อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิม สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมยั่งยืนต่อไป