หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ประชุมเตรียมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐
สำนักศิลป์ประชุมเตรียมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:02:04

สำนักศิลป์ประชุมเตรียมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐ 

          อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมหารือร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณิศา วศินารมณ์ หัวหน้าแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ เตรียมวางแผนการเข้าร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมชาววังสวนสุนันทา ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐  “ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน” ที่จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งมีสถาบันการศึกษา กว่า ๘๐ แห่ง ทั่วประเทศ ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ โดยทางสำนักศิลปะฯ ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการนำความเป็นวังสวนสุนันทาไปเผยแพร่ในรูปแบบของนิทรรศการเคลื่อนที่ พร้อมด้วยการแสดงจากนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ไปเผยแพร่ในครั้งนี้ด้วย

          งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีเสน่ห์อยู่ภายในตัวเองที่จะดึงดูดให้ผู้คนได้สัมผัสทั้งด้าน นาฏศิลป์ คีตศิลป์และวิจิตรศิลป์ เดิมใช้ชื่อว่า “งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทบวงมหาวิทยาลัย” (ครั้งที่ ๑-๕) ซึ่งต่อมาเมื่อมีการปรับโครงสร้างของส่วนราชการทบวงมหาวิทยาลัยให้เป็นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการจึงได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ “งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” ตั้งแต่ครั้งที่ ๖   และเปลี่ยนเป็น “งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา”  จนถึงปัจจุบัน