หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ผอ. สำนักศิลป์ เข้าร่วม MOU ม.ราชภัฏทั่วประเทศ เตรียมร่วมมือส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน
ผอ. สำนักศิลป์ เข้าร่วม MOU ม.ราชภัฏทั่วประเทศ เตรียมร่วมมือส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:01:53

ผอ. สำนักศิลป์ เข้าร่วม MOU ม.ราชภัฏทั่วประเทศ เตรียมร่วมมือส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน

           อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นตัวแทนในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่าง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง ทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

          การลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งได้ประชุมครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ที่ผ่านมา โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการประสานความร่วมมือทางด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ เผยแพร่ ส่งเสริม เชิดชู และพัฒนางานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่นสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน โดยการประสานประโยชน์และความชำนาญร่วมกัน จึงได้ร่วมกันทำความร่วมมือทางด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

           การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็ง สามารถสร้างสรรค์ผลงานและแนวคิดเพื่อจรรโลงวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืนสืบไปผอ. สำนักศิลป์ เข้าร่วม MOU ม.ราชภัฏทั่วประเทศ เตรียมร่วมมือส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน . อาจารย์ ดร.พีระพล...

โพสต์โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อ วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2021