หน้าหลัก > ข่าว > > รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-05-27 11:59:37

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บุคคลต้นแบบในการใส่ผ้าไทยอีกหนึ่งท่าน ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้หันมาสวมใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา เปิดเผยว่า “การใช้และสวมใส่ผ้าไทยเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าไทยที่สะท้อนให้เห็นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละภาค ด้วยการถ่ายทอดหัตถกรรมผ่านผ้าทอ ซึ่งในปัจจุบันการสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน ไม่ค่อยเป็นที่นิยมของวัยรุ่นและวัยทำงานมากนัก หากเรานำผ้าไทยมาประยุกต์และออกแบบให้มีความร่วมสมัย คงความสุภาพและเรียบร้อยแบบไทยๆ ไว้ ก็เป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมให้ชุดผ้าไทยเป็นที่นิยมมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการจรรโลงศิลปวัฒนธรรมชาติไทย ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทย ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาการแต่งกายด้วยผ้าไทย ให้คงอยู่สืบไป

.

“เป็นคนไทยจงภูมิใจความเป็นไทย  

จงสวมใส่ภูษาไทยที่สรรสร้าง

จรรโลงหนึ่งเอกลักษณ์ให้ถูกทาง     

นำมาวางร่วมสมัยสวมใส่ดี”

.

          เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์และอนุรักษ์ผ้าไทย จึงขอเชิญชวนประชาคมชาวสวนสุนันทาพร้อมใจสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ ตามโครงการสวนสุนันทาพัสตราภรณ์”