หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์อบรมเข้ม มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมยกระดับสู่สากล
สำนักศิลป์อบรมเข้ม มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมยกระดับสู่สากล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:01:44

สำนักศิลป์อบรมเข้ม มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมยกระดับสู่สากล    

          ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันได้ ด้วยเหตุนี้ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและคณะผู้บริหารจึงได้ขานรับนโยบายดังกล่าว โดยจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการนำชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลให้กับบุคลากร

          การฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศิริลักษณ์ เขตรสูงเนิน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้าน Tourist Guide and Tourism และเป็นหนึ่งในห้าคนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการรับรองให้เป็น International Trainer จากสมาพันธ์มัคคุเทศก์โลก มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยแบ่งการอบรมเป็น ๒ ช่วงกิจกรรม คือ วันแรก เป็นการอบรมภาคทฤษฎี เทคนิคการบรรยายและการนำชมพิพิธภัณฑ์ตามหลักการและมาตรฐานของสมาพันธ์มัคคุเทศก์โลก World Federation of Tourist Guide Associates (WFTGA) และวันที่สอง เป็นภาคการฝึกปฏิบัติการนำชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ตำหนักที่ประทับของพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในรัชกาลที่ ๕ โดยฝึกพูดพร้อมบันทึกวีดิทัศน์เป็นรายบุคคล

          โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการนำชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้ฝึกฝน สร้างทักษะทางการพูดภาษาอังกฤษ เพิ่มพูนความรู้ และสามารถให้บริการนำชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง มีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกันสำนักศิลป์อบรมเข้ม มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมยกระดับสู่สากล ⚜ ???? ⚜ ???? ⚜ ???? ⚜ ???? ⚜ ????...

โพสต์โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อ วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2021