หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-04-29 14:27:26

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

          รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บุคคลต้นแบบในการใส่ผ้าไทยอีกหนึ่งท่าน ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้หันมาสวมใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

          รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ได้กล่าวถึงการแต่งกายผ้าไทยไว้ว่า “ผ้าไทย คือภูมิปัญญาและความภาคภูมิใจของคนไทย การสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันของเรา จึงถือเป็นการสืบสาน รักษา มรดกแห่งความภาคภูมิใจในวิถีไทยที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษนอกจากนี้ การสวมใส่ผ้าไทยยังเป็นการร่วมกันสร้างอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยที่สำคัญยิ่ง และต่อยอดบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

          จึงขอเชิญชวนประชาคมชาวสวนสุนันทาทุกท่าน ร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ ตามโครงการ "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์” เพื่อตอกย้ำเอกลักษณ์ของความเป็นชาววังสวนสุนันทา ให้คงอยู่สืบไปอีกนานเท่านาน”