หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-04-29 14:56:32

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บุคคลต้นแบบในการใส่ผ้าไทยอีกหนึ่งท่าน ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้หันมาสวมใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน ได้กล่าวถึงการแต่งกายผ้าไทยไว้ว่า

          “ผ้าไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ ผ้าไทยนั้นสะท้อนรากเหง้าวิถีชีวิต ทั้งยังเป็นเครื่องแสดงถึงอารยธรรมของแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย ลวดลายผ้า ชนิดของผ้า กรรมวิธีในการผลิต เป็นภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมาช้านาน จากอดีตที่เป็นวิถีของการใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มในชีวิตประจำวันมาสู่ปัจจุบันที่เป็นเรื่องของการผลิตเพื่อสร้างรายได้ เป็นทั้งอุตสาหกรรมในครัวเรือนจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ดำเนินการโดยคนไทย สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญตลอดไป

          ขอเชิญชวนชาวสวนสุนันทาทุกท่าน ร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ ตามโครงการ   “สวนสุนันทา พัสตราภรณ์” เพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันสำคัญนี้ และเป็นการเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นวังสวนสุนันทาให้เด่นชัด ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราตลอดไป”