หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > ขยายเวลาปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล & ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ วันนี้-๒๓ พฤษภาคม นี้
ขยายเวลาปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล & ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ วันนี้-๒๓ พฤษภาคม นี้

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:29:51

ขยายเวลาปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ 

วันนี้-๒๓ พฤษภาคม นี้

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา (COVID - 19) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลและแหล่งการเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ ดังนั้น จึงใคร่ขอขยายเวลาการปิดให้บริการเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลและแหล่งการเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ ตั้งแต่วันนี้ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔