หน้าหลัก > ข่าว > พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ > “บันทึกกาลเวลา ดอกไม้ในภาพเขียนสีน้ำ”
“บันทึกกาลเวลา ดอกไม้ในภาพเขียนสีน้ำ”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-05-28 12:02:23

นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมออนไลน์

“บันทึกกาลเวลา ดอกไม้ในภาพเขียนสีน้ำ”


การส่งเสริมด้านการเขียนภาพสีน้ำ

          คุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอฯ ได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ในศาสตร์ทุกด้าน ทั้งวิชาการ งานบ้านงานเรือน และงานศิลป์แขนงต่าง ๆ หนึ่งในงานที่เป็นลักษณะเฉพาะของตำหนักพระวิมาดาเธอฯ คือ การเขียนภาพสีน้ำ ซึ่งเป็นงานศิลป์ที่ต้องฝึกฝนอยู่ตลอดเวลา และต้องใช้ความชำนาญในการสร้างสรรค์ผลงานอยู่เสมอ โดยผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้จะถูกเชิญเข้ามาภายในวัง เรียกว่า “ครูเดินสอน”

          ภายหลังเมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี จัดตั้งโรงเรียนนิภาคารขึ้นภายในตำหนักที่ประทับ เพื่อให้ข้าหลวงได้เล่าเรียนโดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกวัง จึงมีการเชิญครูจากโรงเรียนเพาะช่าง สถานศึกษาด้านศิลปะโดยตรง เข้ามาสอนควบคู่ไปกับการเรียนวิชาอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานที่พบในบางภาพเขียนที่ปรากฏการระบุชื่อ "เพาะช่าง" อาจสันนิษฐานได้ว่า การเขียนภาพสีน้ำคงได้รับการถ่ายทอดมาจากครูเหล่านั้น ดังที่หม่อมราชวงศ์วัฒนพันธุ์ ชมพูนุท สินธุพันธุ์ ได้บรรยายถึงการเรียนการสอนในโรงเรียนนิภาคาร ไว้ความว่า

          ...สมเด็จหญิงทรงพอพระทัย สั่งให้หาครูมาสอนวาดเขียน คุณครูจันทร์พาครูประยูรจาก ร.ร.เพาะช่าง มาสอนวาดเขียนแต่ต้องสอนตอนเย็นหลังโรงเรียนเลิกแล้ว...

ภาพ : สตรีและการเขียนภาพดอกไม้

ที่มา : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ข้อมูล/ภาพ/ออกแบบ : ชนะภพ วัณณโอฬาร