หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > ขยายเวลาปิดให้บริการเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล & ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ ๑-๓๐ มิถุนายน นี้
ขยายเวลาปิดให้บริการเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล & ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ ๑-๓๐ มิถุนายน นี้

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 15:30:21

ขยายเวลาปิดให้บริการเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ 
๑-๓๐ มิถุนายน นี้

           จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา (COVID - 19) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลและแหล่งการเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ ดังนั้น จึงใคร่ขอขยายเวลาการปิดให้บริการเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลและแหล่งการเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ ตั้งแต่วันนี้ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔