หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > เตรียมส่งเข้าประกวดรางวัล Museum Thailand Awards 2021 ซึ่งเป็นการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔
เตรียมส่งเข้าประกวดรางวัล Museum Thailand Awards 2021 ซึ่งเป็นการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 11:35:29

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และ อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมือ ประชุมบุคลากรออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยได้ประชุมวางแผนจัดเตรียมข้อมูลผลการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา เพื่อเตรียมส่งเข้าประกวดรางวัล Museum Thailand Awards 2021 ซึ่งเป็นการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ตามหลักการของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (International Council of Museums : ICOM) ภายใต้แนวความคิด “Reimage Relearn Reinvent : เปลี่ยนร่าง เปลี่ยนรู้ เปลี่ยนชีวิต ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19”