หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ เข้าสัมภาษณ์รอบสุดท้าย!!! การประกวด Museum Thailand Awards 2021
สำนักศิลป์ เข้าสัมภาษณ์รอบสุดท้าย!!! การประกวด Museum Thailand Awards 2021

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 11:32:03

สำนักศิลป์ เข้าสัมภาษณ์รอบสุดท้าย!!!

การประกวด Museum Thailand Awards 2021

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม, อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ พร้อมด้วยบุคลากรอีก ๒ ท่าน เข้าร่วมสัมภาษณ์รอบสุดท้าย ของการประกวดรางวัล Museum Thailand Awards 2021 ซึ่งเป็นการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ตามหลักการของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (International Council of Museums : ICOM) ภายใต้แนวความคิด “Reimage Relearn Reinvent : เปลี่ยนร่าง เปลี่ยนรู้ เปลี่ยนชีวิต ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19”

          การสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ๕ ท่าน คือ

          ๑.ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกรางวัล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรม ศูนย์การเรียนชุมชนและแหล่งเรียนรู้

          ๒.อาจารย์ วิษณุ เอมประณีตร์ ประธานที่ปรึกษาหอศิลป์พุทธะ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ด้านแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นักจัดการความรู้ในชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

          ๓.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรานันท์ ดำรงสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล นักวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมศึกษา

          ๔.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยกร ปุสวิโร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างประสบการณ์ใน Discovery Museum

          ๕.อาจารย์พัชรินทร์ กรูเนิร์ต อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการตีความและออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ที่มีชีวิต

           โดยการสัมภาษณ์นั้นพิจารณาในจุดเน้นความดีเด่นใน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ , ด้านการสื่อความหมายและสร้างประสบการณ์ , ด้านสัมพันธ์กับชุมชน , ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน และ ด้านการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัย (สามารถสร้างประสบการณ์และขยายขอบเขตเข้าถึงผู้ชมได้ ภายใต้สภาวะ Covid-19) ซึ่งคณะผู้บริหารและบุคลากร ได้นำเสนออัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอย่างเต็มที่ ตลอดระยะเวลา ๓๐ นาที ของการสัมภาษณ์ โดยจะมีการประกาศผลในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

           ขอเชิญประชาคมชาวสวนสุนันทาร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้สามารถคว้ารางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2564 ในการประกวด Museum Thailand Awards 2021 ด้วย