หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ประชุมหน่วยงาน ติดตามการดำเนินงาน ตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักศิลป์ประชุมหน่วยงาน ติดตามการดำเนินงาน ตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-07-11 11:08:22

สำนักศิลป์ประชุมหน่วยงาน ติดตามการดำเนินงาน

ตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อ.กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และ อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ ประชุมออนไลน์ คณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการนั้นประกอบไปด้วยผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานจัดการศึกษาและหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          ประเด็นสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ คือ การเผยแพร่องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทาในระดับนานาชาติ Google Arts and Culture , การได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ Museum Thailand Awards 2021 ของพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา , รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , รายงานผลการจัดโครงการตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ระดับมหาวิทยาลัย , รายงานผลจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ระดับหน่วยงาน , รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และเอกลักษณ์ , การพิจารณาทบทวนวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ , การพิจารณาโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รวมถึง ชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ : ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของคณะ

          ทั้งนี้ เพื่อผลักดันการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานให้มีแนวทางเป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้