หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ทีมบริหารสำนักศิลป์ประชุมบุคลากรออนไลน์ เตรียมผลักดันแผนงานวัฒนธรรมเชิงรุกในช่วงสถานการณ์ Covid-19
ทีมบริหารสำนักศิลป์ประชุมบุคลากรออนไลน์ เตรียมผลักดันแผนงานวัฒนธรรมเชิงรุกในช่วงสถานการณ์ Covid-19

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-07-11 11:07:34

ทีมบริหารสำนักศิลป์ประชุมบุคลากรออนไลน์

เตรียมผลักดันแผนงานวัฒนธรรมเชิงรุกในช่วงสถานการณ์ Covid-19

          ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม , อ.กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และ อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ ประชุมบุคลากรออนไลน์ ในวันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีประเด็นที่สำคัญ คือ

          - ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๑ เดือน

          - ความก้าวหน้าการจัดทำวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา

          - การพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ปัจจุบัน