หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > คณะกรรมการประจำสำนักศิลป์ วางแผนเชิงรุก สนับสนุนงานวัฒนธรรมสู่สังคม ต่อยอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประจำสำนักศิลป์ วางแผนเชิงรุก สนับสนุนงานวัฒนธรรมสู่สังคม ต่อยอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-07-11 11:07:10

คณะกรรมการประจำสำนักศิลป์ วางแผนเชิงรุก

สนับสนุนงานวัฒนธรรมสู่สังคม ต่อยอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

          ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดประชุมคณะกรรมประจำสำนักฯ โดยมี อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ ๒ เพื่อแนะนำคณะกรรมการประจำสำนักวาระใหม่ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายศาสตร์ อาทิ ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์ ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา ประเภทวิชาประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชามัณฑนศิลป์ สำนักศิลปกรรม และยังเป็นศาสตราจารย์ สาขาการออกแบบภายในคนแรกของประเทศไทย

          ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง ศาสตราจารย์วิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บุกเบิก "วิจัยการแสดง" ที่เน้น "การลงมือปฏิบัติ" จนได้รับเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นสาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ " ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

          พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้ช่วยเลขาธิการและกรรมการมูลนิธิรักเมืองไทย และอดีตหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รวมถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , อาจารย์จันทนา แจ้งเจนเวทย์ ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยมี น.ส.สุลาวัลย์ พันธ์ศรี หัวหน้าสำนักงานสำนักศิลปะฯ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการวาระนี้

          คณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นั้น มีบทบาทในเรื่องของกำหนดนโยบายและแผนงาน พร้อมช่วยส่งเสริม วางแผนงาน ทำนุบำรุง และถ่ายทอดคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อเผยแพร่สู่สังคม โดยการประชุมมีวาระการประชุมหลัก คือ การรายงานผลการดำเนินงานโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ระดับนานาชาติ Google Arts and Culture , การรายงานผลการเข้าร่วมประกวด Museum Thailand Awards 2021 , การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ , การรายงานข้อมูลพื้นฐาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้ง การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๕-๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รวมถึงการพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ระยะ ๕ ปี และประจำปีงบประมาณ/ปีการศึกษา