หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ร่วมนำเสนอ KM ชูผลงานในระดับนานาชาติ
สำนักศิลป์ร่วมนำเสนอ KM ชูผลงานในระดับนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-07-11 11:06:54

สำนักศิลป์ร่วมนำเสนอ KM ชูผลงานในระดับนานาชาติ

          ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ร่วมนำเสนอผลงาน KM (Knowledge Management) ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN 2564 “ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การทำงานวิถีใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล” ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยได้นำเสนอการดำเนินงานในหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ “รูปแบบการจัดกิจกรรมออนไลน์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม” ที่เกิดจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อแก้ไขปัญหาการปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งทำให้การดำเนินงานด้านวัฒนธรรมของสำนักศิลปะฯ ต้องหยุดชะงัก โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ , ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ , ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน , ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง และ ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

          KM ของสำนักศิลปะฯ นั้น สกัดออกมาเป็นองค์ความรู้เรื่อง รูปแบบกิจกรรมออนไลน์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม แบ่งเป็น ๓ รูปแบบ คือ

        ๑.งานประจำ มีการนำเทคโนโลยีมาผนวกกับการดำเนินงาน และการสื่อสารในรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น อาทิ line , Google Meet , Google Drive , Email เป็นต้น

        ๒.งานเฉพาะกิจ การจัดฝึกอบรมออนไลน์

       ๓.งานให้บริการแหล่งเรียนรู้ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ ผ่าน Google Street View , การเผยแพร่นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ในระดับนานาชาติผ่านแพลตฟอร์ม Google Arts and Culture โดยการดำเนินงาน KM นี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสำนักศิลปะฯ ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งยกระดับผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนในระดับนานาชาติ