หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมวางแผนงานวัฒนธรรม ปีงบประมาณ '๖๕
ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมวางแผนงานวัฒนธรรม ปีงบประมาณ '๖๕

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-07-11 11:06:28

ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ 

ประชุมวางแผนงานวัฒนธรรม ปีงบประมาณ '๖๕ 

          ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม ประชุมบุคลากรออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet  ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ โดยได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายฯ มีประเด็นที่สำคัญ คือ 

          - การวางแผนดำเนินการโครงการต่าง ๆ ด้านศิลปวัฒนธรรม ตามปีงบประมาณ ๒๕๖๕

          - การดำเนินงานวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา

          - แนวทางการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ ๓ ศิลป์ รัตนโกสินทร์ 

          - การเข้าร่วมโครงการ ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

          - การดำเนินงาน Virtual Museum