หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์คว้ารางวัล Good Practice Award ในงาน SSRU KM SHARE & LEARN 2564
สำนักศิลป์คว้ารางวัล Good Practice Award ในงาน SSRU KM SHARE & LEARN 2564

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-07-11 11:06:10

สำนักศิลป์คว้ารางวัล Good Practice Award 

ในงาน SSRU KM SHARE & LEARN 2564

          บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คว้ารางวัล Good Practice Award หรือ รางวัล แบบอย่างที่ดี  ในงาน SSRU KM SHARE & LEARN 2564 “ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การทำงานวิถีใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล” โดยได้นำเสนอองค์ความรู้เรื่อง “รูปแบบการจัดกิจกรรมออนไลน์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม” ที่เกิดจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อแก้ไขปัญหาการปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งทำให้การดำเนินงานด้านวัฒนธรรมของสำนักศิลปะฯ ต้องหยุดชะงัก โดยสกัดความรู้ออกมาเป็น ๓ รูปแบบ คือ 

          ๑.งานประจำ มีการนำเทคโนโลยีมาผนวกกับการดำเนินงาน และการสื่อสารในรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น อาทิ line , Google Meet , Google Drive , Email เป็นต้น

               ๒.งานเฉพาะกิจ การจัดฝึกอบรมออนไลน์

           ๓.งานให้บริการแหล่งเรียนรู้ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ ผ่าน Google Street View , การเผยแพร่นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ในระดับนานาชาติผ่านแพลตฟอร์ม Google Arts and Culture 

          โดยการดำเนินงาน KM (Knowledge Management) นี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสำนักศิลปะฯ ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งยกระดับผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนในระดับนานาชาติ และทั้งนี้ด้วยความสามัคคีร่วมมือร่วมใจในการทำงาน ดำเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ การคิดสร้างสรรค์พัฒนางานในสถานการณ์ต่างๆ ทำให้สำนักศิลป์ได้รับรางวัล Good Practice Award มาครอบครอง