หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สำนักศิลป์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-10-11 10:09:37

สำนักศิลป์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมออนไลน์เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ภายใต้การดำเนินงานโดย กองนโยบายและแผน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม มีวาระการประชุมดังนี้

          - การแจ้งรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

          - การแจ้งกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

          - การแจ้งรายชื่อผู้รับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

          - รายงานประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563 (Self Assessment Report : SAR)