หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ทีมบริหารสำนักศิลป์ ชูผลงานระดับนานาชาติ ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
ทีมบริหารสำนักศิลป์ ชูผลงานระดับนานาชาติ ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-10-11 10:36:01

ทีมบริหารสำนักศิลป์ ชูผลงานระดับนานาชาติ 

ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย

          ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม , อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และ อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อนำเสนอผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับมหาวิทยาลัย  ในฐานะผู้รับผิดชอบองค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

การนำเสนอผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมนั้น ทีมบริหารสำนักศิลป์ ได้ชูประเด็นต่างๆ ดังนี้

- พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ Museum Thailand Awards 2021

- การพัฒนาเผยแพร่องค์ความรู้สวนสุนันทาในแอปพลิเคชั่น Google Arts & Culture การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบดิจิทัล

- วารสารวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม

- ความร่วมมือเครือข่ายกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โครงการเสริมสร้างการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ กิจกรรม Muse Pass ที่ได้ดำเนินการมาแล้ว ๘ ปี

- โครงการให้บริการพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์

- โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืน Night at the Museum

- โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา

          โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นประธานการตรวจประเมิน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม , รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ , รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์ ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจประเมินในครั้งนี้