หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์ คว้าคะแนนเต็ม ๗ ปีซ้อน การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สำนักศิลป์ คว้าคะแนนเต็ม ๗ ปีซ้อน การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-10-11 10:41:03

สำนักศิลป์ คว้าคะแนนเต็ม ๗ ปีซ้อน 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นประธาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม , รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ , รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์เป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมิน

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรมในฐานะผู้รับผิดชอบการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพในตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ คือ องค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (คะแนน ๕) ซึ่งนับจากที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีการปรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำนักศิลปะฯ สามารถดำเนินงานและได้รับคะแนนเต็ม ๕ มาอย่างต่อเนื่อง ๗ ปี โดยคณะกรรมการได้ชื่นชม คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในเชิงการตระหนักรู้ และการสร้างบรรยากาศในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม การเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่องค์ความรู้ในระดับนานาชาติผ่านสื่อสมัยใหม่ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์อาคาร การจัดทำพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ