หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ทีมบริหารสำนักศิลป์ประชุมบุคลากร เตรียมผลักดันงานวัฒนธรรมเชิงรุกรับปีงบประมาณ ’๖๕
ทีมบริหารสำนักศิลป์ประชุมบุคลากร เตรียมผลักดันงานวัฒนธรรมเชิงรุกรับปีงบประมาณ ’๖๕

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-10-26 10:00:37

ทีมบริหารสำนักศิลป์ประชุมบุคลากร

เตรียมผลักดันงานวัฒนธรรมเชิงรุกรับปีงบประมาณ ’๖๕

                        ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม , อ.กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และ อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ ประชุมบุคลากรออนไลน์ ในวันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔  โดยมีประเด็นที่สำคัญ คือ 

- การจัดทำวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา 

 - การจัดทำเอกสารบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด 

 - การจัดเทศกาลลอยกระทงร่วมกับ บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด

 - แผนการดำเนินงาน Google Arts and Culture 

- การเตรียมความพร้อมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

- ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 - ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน

- ผลการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- การดำเนินงานโครงการบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

- การดำเนินงานจัดกิจกรรมร่วมกับ  Central Pattana Public Company Limited

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ปัจจุบัน