หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สวนสุนันทา จับมือ อว. หารือเตรียมจัดกิจกรรม “Hackathon” ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลก
สวนสุนันทา จับมือ อว. หารือเตรียมจัดกิจกรรม “Hackathon” ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลก

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-11-02 13:25:12

สวนสุนันทา จับมือ อว. หารือเตรียมจัดกิจกรรม “Hackathon”

ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลก

           วันนี้ (๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔) อาจารย์ ดร. พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการจัดกิจกรรม Hackathon Cultural Heritage : Coolture Gen Z ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยในการประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วย นายพจน์ระพี ทองกัญชร ตัวแทนจากวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (TASSHA) หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม , รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา , ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ , ผศ.กัญภัส อู่ตะเภา รักษาการคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงานของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุม 

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นในเรื่องของ การแต่งกายที่แสดงถึงความเป็นไทย ภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมความเป็นไทย รวมถึงการสร้างศิลปินผลงานศิลป์ตามอัตลักษณ์ไทย อันเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้เยาวชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดให้เกิดโมเดลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศได้