หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมวางแผนงานวัฒนธรรม ปีงบประมาณ '๖๕
ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมวางแผนงานวัฒนธรรม ปีงบประมาณ '๖๕

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-06-22 15:52:59

ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ 

ประชุมวางแผนงานวัฒนธรรม ปีงบประมาณ '๖๕ 

          ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม ประชุมบุคลากรออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายฯ มีประเด็นที่สำคัญ คือ 

- การดำเนินงาน Google Arts and Culture 

- การดำเนินงานฟื้นฟูและอนุรักษ์ แหล่งเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ 

- การดำเนินงานวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา

- การดำเนินงานฝ่ายอนุรักษ์ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕