หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์ ประชุมหารือวางแผน ส่ง ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์เข้าประกวด อาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี ๖๕
สำนักศิลป์ ประชุมหารือวางแผน ส่ง ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์เข้าประกวด อาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี ๖๕

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-11-02 13:37:42

สำนักศิลป์ ประชุมหารือวางแผน

ส่ง ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์เข้าประกวด

อาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี ๖๕

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้การดำเนินงานโดย ผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อวางแผนจัดเตรียมข้อมูลการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ เพื่อเตรียมเข้าประกวดรางวัล อาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการคัดเลือกอาคารที่ทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่ได้รับการบำรุงรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ภายใต้การดำเนินงานโดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ASA (The Association of Siamese Architects) โดยการมอบรางวัลด้านการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นนี้  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในการพระราชทานรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พุทธศักราช ๒๕๒๕ สืบมาจนปัจจุบัน