หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > ชาวสวนสุนันทาอิ่มบุญ ร่วมถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง
ชาวสวนสุนันทาอิ่มบุญ ร่วมถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-06-22 15:51:52

ชาวสวนสุนันทาอิ่มบุญ ร่วมถวายผ้าพระกฐิน

ณ วัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง

          ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.จันทบุรี ในวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวปรารถนา มงคลธวัช วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี , นายวุฒิกร สุขีนัย นายอำเภอเมืองจันทบุรี ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ รวมทั้งประชาชนในจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมทั้งเครื่องอัฐบริขารและเงินถวายเป็นพระราชกุศล จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑,๘๘๐,๓๙๖ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสามร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญแก่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้