หน้าหลัก > ข่าว > สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ > กองกลาง เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"
กองกลาง เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-01-12 15:54:45

 กองกลาง เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

          นางสาวชรินทร์ทิพย์ หิรัญนุเคราะห์ บุคลากรต้นแบบในการแต่งกายผ้าไทยจาก กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามของชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ส่งเสริมความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย

“เนื่องด้วยกระทรวงวัฒนธรรมขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ และสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดย “เน้นความเป็นวัง” จึงขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทุกท่านร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ค่ะ”