หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จ.จันทบุรี
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จ.จันทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:26:03

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จ.จันทบุรี 

          ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อนำไปทอดถวาย ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

          จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/pragPge422UDnLfw6 (ลงทะเบียนได้ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) (กิจกรรมตามตัวชี้วัดผลประเมินการปฏิบัติราชการ)