หน้าหลัก > ข่าว > สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ > วิทยาเขตนครปฐม เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"
วิทยาเขตนครปฐม เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-01-12 15:54:45

วิทยาเขตนครปฐม เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย 

"สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

          นายภุชงค์ คงเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บุคลากรต้นแบบในการแต่งกายผ้าไทยจาก ฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ขอเชิญชวนบุคลากรทุกหน่วยงานร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย ร่วมด้วยช่วยกันรณรงค์ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด และเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยให้คงอยู่สืบไป

          ผ้าไทยเป็นมรดกอันทรงคุณค่าทางภูมิปัญญาของคนไทย ซึ่งได้มีการสร้างสรรค์ สั่งสม สืบทอด และพัฒนาสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน เราในฐานะที่เป็นคนไทยได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอภาพลักษณ์ของประเทศ ผ่านวิถีชีวิตความเป็นไทย พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ในด้านเอกลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทุกภูมิภาคของประเทศและปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ

“ผ้าไทยไม่ใช่เรื่องเก่า อยู่ที่เราจะเล่าให้ดูภาคภูมิใจมากเท่าไรตะหาก”