หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สวนสุนันทา จับมือ ไทยเบฟเวอเรจ ยกระดับผ้าขาวม้าท้องถิ่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง
สวนสุนันทา จับมือ ไทยเบฟเวอเรจ ยกระดับผ้าขาวม้าท้องถิ่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:25:12

สวนสุนันทา จับมือ ไทยเบฟเวอเรจ

ยกระดับผ้าขาวม้าท้องถิ่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง

          รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้แทนลงนาม ในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ “Creative Young Designers” ปี ๒๕๖๔ ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด ภายใต้ การดำเนินงานโดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ในงานผ้าขาวม้าทอใจ ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็น ๑ ใน ๑๓ เครือข่ายสถาบันการศึกษาตามโครงการ EISA (Education Institute Support Activity) ที่สนับสนุนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าให้กับชุมชน ซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้ มหาวิทยาลัย ยังได้ส่งมอบผลงานตามโครงการความร่วมมือในปีที่ผ่านมา ที่ได้ร่วมมือกับกลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านหนองลิง -สโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวนั้น เป็นการขยายผลการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ลงสู่ชุมชน สร้างความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ให้แก่ชุมชน ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง