หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-06-22 15:22:13

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมทำดีด้วยหัวใจ กับกิจกรรมจิตอาสา “รู้รัก สามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ด้วยการทำความสะอาดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีสภาพที่ดีขึ้น กิจกรรมนี้เป็นการหลอมรวมดวงใจให้ทุกคนได้ตระหนักรู้ถึงความรักความสามัคคี และดำรงตนด้วยความเสียสละเพื่อส่วนรวม และประพฤติแต่สิ่งที่ดีงามตลอดไป